תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר יםבעולם אשר כתובתו www.yambaolam.com (להלן: “האתר”). 

מפעיל האתר הינו ע.פ 026512129 (להלן: “המפעיל” / “מפעיל האתר”).

תנאי השימוש האלה (להלן: “התנאים ו\או תנאי השימוש”) מגדירים את החובות והזכויות בעת השימוש באתר, אנא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעיל האתר. 

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים והמוצרים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת. כמו כן, הם חלים על שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר. 

 • כללי
  1. בכפוף לתנאי השימוש, המונח “משתמש” משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר ו/או רוכש דרך האתר מוצרים (להלן: “המשתמש”).
  2. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
  3. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר
  4. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם, או כל נציג מורשה אחר שלהם.
  5. מפעיל האתר זוקף לזכותו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו, לא יהיה בכך כדי לגרוע מתוקפם של תנאי השימוש ותכולתם.
  6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות להתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש. 
  7. התכנים באתר מוצעים למשתמש לצפייה בהשאלה בלבד, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, ובהיקף המותר על פי כללי השימוש ההוגן לפי דין. 
  8. ניתן לרכוש מוצרים דיגיטליים באמצעות האתר, שהשימוש בהם מוגבל לתקופת זמן קבועה.
  9. חלק מהמוצרים ניתנים לרכישה בהתאם לתנאים המופיעים על כל מוצר, ככל שהם רשומים. בהיעדר רישום אחר על גבי דף המוצר, הרשאת הגישה לתכנים בתשלום מוגבלת למשך של שלושה חודשים בלבד. מובהר שזכות השימוש הינה אישית ולא ניתן להעברה לכל גורם אחר. 


 • הגבלת אחריות מצד מפעיל האתר
  1. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין אם בתכנים אשר שייכים למפעיל האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג’.
  2. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או יגרם למשתמש ו/או לצד ג’ בגין התכנים המוצגים באתר. 
  3. על המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו אשר סבור כי תוכן מסויים גורם או עלול לגרום לו נזק, 

יש לפנות למפעיל האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעיל האתר יבדוק את הנושא וייתכן כי יסיר את התוכן במידה ויראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעיל האתר ויודגש כי מפעיל האתר איננו אחראי ולא יהיה אחראי לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.

 1. מפעיל האתר לא יהיה אחראי להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
 2. מפעיל האתר רשאי לשנות בכל עת את תכני האתר, להחליף איזה מהתכנים, להוסיף תכנים ולשנות את היצע המוצרים באתר.
 3. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
 4. כל התכנים המוצגים באתר, לרבות במוצרים הנמכרים באמצעות האתר, אינם מהווים תחליף לייעוץ ע”י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
 5. האתר מוצע לציבור “כמות שהוא” (“As is”).
 6. מפעיל האתר לא יישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
 7. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 8. מפעיל האתר בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. מפעיל האתר ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 9. מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא יישא מפעיל האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצר אשר הוזמן ושולם עד אותה עת על-ידי המשתמש.


 • הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר
  1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש.
  2. מפעיל האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות,  אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ולכן כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תעשה על אחריות המשתמש בלבד.
  3. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעיל האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
  4. על-מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר, באחרית הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט.
  5. התכנים באתר משקפים גישה, דרך או דעה אישית מסוימת של יוצרם וכך יש להתייחס אליהם, בזהירות המתבקשת, אם תחליט להסתמך על התכנים או לפעול לפיהם – חלה עליכם האחריות המלאה והבלעדית לפעילותכם ולתוצאותיהן.


 • הרשמה לאתר
  1. על מנת לבצע רכישה של מוצר כלשהו באתר, יתכן כי יהיה עליך להירשם לאתר.
  2. ההרשמה לאתר עשויה לדרוש מסירת פרטים שונים (כתלות באופי המוצר) כגון: שם מלא, כתובת, דוא”ל, טלפון, ת.ז ומספר כרטיס אשראי.
  3. לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי המשתמש במערכת (למעט פרטי כרטיס האשראי). 


 • תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:
  1. האתר מאפשר למשתמשיו רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים הדיגיטליים הנרכשים באתר.
  2. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
   2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
   3. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
  3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות  אפליקציות תשלום שונות, אשר זמינות באתר באמצעות צד ג’, העסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי, הבנק או חברת הסליקה.
  4. יודגש כי בעת מסירת פרטי האשראי, תועבר לאתר של חברת הסליקה, אשר עמה יעבוד מפעיל האתר (להלן: “חברת הסליקה”).
  5. ייתכן כי לצורך תהליך השלמת הרכישה לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת של חברת הסליקה, תידרש לאמת את זהותך ע”י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS  או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית חברת הסליקה לשנות מעת לעת.
  6. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע”י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעיל האתר אינו שומר ו/או מנהל פרטים אלו. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעיל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעיל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.
  7. המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.
  8. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.


 • המוצרים הדיגיטליים הנמכרים באתר:
  1. המוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרים דיגיטליים, לרבות אך לא רק: מפות המלצות למטיילים, מסלולי טיול, ארגון טיולים קבוצתיים בנושאים מסויימים בהתאם ליעדים המומלצים באתר. 
  2. כל המוצרים הדיגיטליים המוצעים לרכישה באתר מוצעים בתשלום חד פעמי כאשר זמן השימוש הינו לתקופה מוגבלת בזמן של שלושה חודשים בלבד.
  3. לכל מוצר דיגיטלי ישנו תמצית אודות המוצר ונתונים טכניים הכוללים את דרישות החומרה ו/או התוכנה הנדרשות על מנת להשתמש במוצר. מרבית המוצרים (מפות המלצות, מסלולי טיול) דורשים הזנת כתובת מייל המשוייכת לחשבון Gmail על מנת להשתמש במוצרים בצורה מלאה. על המשתמש חלה החובה והאחרות הבלעדית לקרוא ולהבין מהו המוצר והאם יש לו את החומרה ו/או את התוכנה הנדרשות על מנת להשתמש במוצר זה.
  4. אי עמידה בדרישות החומרה ו/או התוכנה למוצר ו/או אי הבנת המשתמש את הוראות השימוש לא ישמשו סיבה ו/או עילה לביטול הרכישה.
  5. מפעיל האתר רשאי לשנות בכל עת לפי ראות עיניו את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  6. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של  מפעיל האתר.
  7. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעיל האתר.
  8. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מפעיל האתר, יהא רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
  9. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים.
  10. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה ותשלום על ידי הלקוח.
  11. מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל המוצרים יהיו זמינים לאספקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.
  12. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.
  13. חשבונית עסקה תישלח למייל שמסר המשתמש לאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
  14. מפעיל האתר רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג’.
  15. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו\או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיו, הפרת תקנון זה ו\או בגין אי תשלום.
  16. המוצרים הינם  אישיים ובלתי ניתנים להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים ו/או המוצרים  הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא,  ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או  למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים ו/או במוצרים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר .
  17. במידה ולמפעיל האתר יהיה חשש סביר שהמשתמש מפר ו/או יפר ס’ ב’ לעיל, המשתמש ייחסם ויינקטו נגדו הליכים משפטיים, כמו כן המשתמש ישפה ויפצה את מפעיל האתר בכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה מההפרה.
  18. על משתמש האתר לפעול עפ”י הוראות אלו ובכפוף לשמירה על זכויות קניין רוחני של צד ג’, להשתמש בתמונות באופן שלא יפר זכויות קניין רוחני של צד ג’, לרבות סימני מסחר, האחריות המלאה לכך היא על המשתמש בלבד, כל פעולה ושימוש בתמונות על ידי המשתמש אשר יהוו הפרה ו/או אשר בגינם יהיו תביעות ו/או דרישות, באחריות המשתמש בלבד ומפעיל האתר פטור מכל אחריות לכך, לרבות שיפוי.


 • תנאים מיוחדים למפות ההמלצות הדיגיטליות המוצעות לרכישה באתר:
  1. המפות מבוססות על תשתית של Google Maps והשימוש במוצרים הללו, מתבסס על יכולת משתמש הקצה לגשת לממשק זה באמצעות אפליקציה ייעודית או באמצעות פלטפורמת web על גבי מחשב, מכשיר סלולרי נייד או כל מכשיר אחר שיוכל לשמש להצגת המפות על גבי האפליקציה. 
  2. רכישת גישה למפה מחייבת גישה לאפליקציית Google Maps, בהיעדרה, לא יוכל המשתמש להפיק את המירב מהשימוש במוצרים אלו ולעתים לא יוכל אף לגשת אליהם כלל. 
  3. הרשאת הגישה למפות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. עם זאת, על מנת לאפשר לבני משפחה או קבוצת מטיילים אשר מטיילים יחד לעשות שימוש משותף במפה במהלך הטיול שלהם, ניתן לרכוש הרשאת שימוש נוספת לחברים באותה קבוצה או תא משפחתי במחיר מוזל. 
  4. הרשאת הגישה למפות מוגבלת לתקופה של 3 חודשים בלבד. במידה והמשתמש מעוניין להאריך את תקופת הגישה שלו למפות, עליו לפנות למפעיל האתר, לבקש את הסכמתו המפורשת. יתכן כי הרשאה זו, תהיה כפופה לתשלום נוסף. 
  5. הרשאת הגישה למפה הינה אישית ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא,  ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או  למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים ו/או בקורס, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר /
  6. במידה ולמפעיל האתר יהיה חשש סביר שהמשתמש מפר ו/או יפר סעיף לעיל, המשתמש ייחסם ויינקטו נגדו הליכים משפטיים, כמו כן המשתמש ישפה ויפצה את מפעיל האתר בכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה מההפרה. 


 • ביטול עסקה:
  1. רכישת מוצר דיגיטלי (כל המוצרים באתר הינם מוצרים דיגיטליים) מהווה “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995.
  2. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל”מידע” כהגדרתו הנ”ל, לכן למשתמש לא תהיה זכות כלשהי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי לאחר אישור העסקה ולאחר שהמוצרים יהיו זמינים לשימוש.
  3. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענהו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של המוצרים ו/או אי עמידה בדרישות החומרה ו/או התוכנה ו/או אי הבנת הוראות השימוש לצורך ביטול העסקה.
  4. מפעיל האתר רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.


 • קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את  עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות למפעיל האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
  2. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
  3. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא,  ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או  למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעיל האתר.
  4. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
  5. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של מפעיל האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  6. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
  7. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעיל האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
  8. כמו כן יובהר ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתן למפעיל האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין.
  9. כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.


 • פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:
  1. מפעיל האתר או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעיל האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
  2. ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “קישורים”).
  3. אין מפעיל האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. המשתמש מוזמן ליידע את המפעיל ככל שיש בעיה על מנת שניתן יהיה לתקנה. 
  4. קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.
  5. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  6. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעיל האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
  7. מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.
  8. מומלץ למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
  9. מבלי לגרוע מן האמור, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
  10. חלק מהקישורים המופיעים באתר הינם קישורים אשר מובילים לרכישת מוצר ו/או שירות של צד ג’, חלק מן הקישורים הללו בעת הרכישה מצד ג’ מהווים תכנית שיווק שותפים של אותו צד ג’ אשר מפעיל האתר הינו צד לאותה תכנית ומפעיל האתר מקבל עמלה ו/או תשלום כלשהו כתוצאה מרכישת המוצר ו/או השירות מצד ג’. יובהר כי מחיר המוצר ו/או השירות הנמכרים ע”י צד ג’ לא יושפעו לרעה כתוצאה מלינק אשר נמצא באתר.


 • אבטחת האתר
  1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות לשיבוש פעילות האתר, לרבות:
   1. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים;
   2. שימוש באתר תחת זהות בדויה ו/או התחזות לאחר;
   3. בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירות האתר;
   4. שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש השירותים המוענקים באתר ו/או פעילות השרתים באמצעותם האתר פועלת. • הפסקת שימוש ושיפוי:
  1. מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
  2. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, יהא מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  3. המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
  4. מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת השירות נשוא העסקה במועדים שנקבעו, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.


 • המחאת זכויות וחובות
  1. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעיל האתר רשאי להמחאות את התחייבויותיו  ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
  2. במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.


 • שימושים אסורים:
  1. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
  2. המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
  3. המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעיל האתר. מפעיל האתר מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא יאשר בקשת לקוחות לעשות כך.
  4. המשתמש אינו רשאי לפגוע בשמו הטוב של מפעיל האתר ו/או במוניטין האתר ובשירותיו, חל איסור להפיץ דברי דיבה, לשון הרע ו/או להשמיץ בפומבי את מפעיל האת ו/או את האתר ו/או את שירותי האתר.


 • התיישנות
  1. כל תביעה של מזמין בגין כל עילה נגד מפעיל האתר מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה. לאחר שנה זו, ייחשב המשתמש כמי שוויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת האחריות וויתור על זכויות שונות בתקנון. • דין וסמכות שיפוט:
  1. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו ו/או כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בנצרת.
  2. הדין החל על הסכם זה וכן כל תביעה ו/או סכסוך ו/או מחלוקת הנובעת כתוצאה מהסכם זה יהיה דין מדינת ישראל בלבד.


 • תנאים נוספים:
  1. המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, אשר יהא רשאי לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  2. השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעיל האתר אינו נותן כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
  3. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


 • שירות לקוחות ויצירת קשר:
  1. פנייה לשירות הלקוחות בכל נושא תיעשה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הנ”ל: yambaolam@gmail.com
  2. הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.

 

תקנון האתר ומדיניות הפרטיות באתר הינם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר ומשכך חל איסור להעתיק אותם ו/או חלק מהם.

תנאי השימוש מעודכנים ליום 2 בפברואר 2022. כיף לראות אותך שוב!

תודה שאתה חלק מיםבעולם! אם כבר רכשת את מסלול הטיול שלנו אתה מוזמן להכנס לתכנית הטיול שלנו –

100 מקומות לינה

רוצים לקבל גישה לקובץ הסודי שלנו עם המלצות של 100 מקומות לינה ברחבי דרום אפריקה?

מוזמנים להיכנס לקישור ממש כאן ולהוריד את הקובץ אליכם למחשב או לנייד